به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی های اولیه پس از نصب آسانسور

کلیه آسانسورهای نصب شده، قبل از بهره برداری می بایست مورد بازرسی و رفع کلیه عدم انطباق ها (مغایرت با استاندارد، مقررات و سایر الزامات) قرار گرفته و گواهینامه ایمنی و استاندارد اخذ گردد.

بازرسی و اخذ گواهینامه ایمنی و استاندارد برای آسانسورهای برقی بر اساس دستورالعمل به شماره مدرک 131/131/د سازمان ملی استاندارد ایران و استاندارد ملی 1-6303 (متناظر استاندارد اروپایی EN 81-1) صورت می گیرد.

مطابق دستورالعمل فوق الذکر با درخواست متقاضی (مالک ساختمان یا شرکت عرضه کننده آسانسور) از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور، با تخصیص یک شناسه ملی برای آسانسور (کد 10 رقمی برای آسانسور جهت پیگیری امور مربوط به استاندارد آسانسور از طریق شماره 10001517 که در یک پلاک فلزی حک شده و در کابین نصب می گردد)، بازرسی آسانسور ساختمان مذکور به یکی از شرکت های بازرسی دارای صلاحیت و فعال در استان مربوطه ارجاع داده می شود.

شرکت های بازرسی با دریافت مدارک اولیه برای تشکیل پرونده و پس از بازرسی و ثبت کلیه اطلاعات و مشخصات آسانسور و اطمینان از رفع کلیه عدم انطباق های آسانسور و مطابقت با استاندارد مربوطه، با اخذ مدارک و مستندات لازم برای تکمیل پرونده اقدام به صدور گواهینامه استاندارد می نمایند. این گواهینامه دارای اعتبار یک ساله از تاریخ صدور بوده و اعتبار آن منوط به رعایت مندرجات در ظهر گواهینامه می باشد که هرگونه نقض این مندرجات و تغییر در مشخصات فنی موجب می شود گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد.

همچنین لازم است در صورت هرگونه تغییر در مشخصات فنی آسانسور مراتب به شرکت صادر کننده گواهینامه اطلاع داده شود و در صورت نیاز اقدام به بازرسی موردی و تایید مجدد گردد تا ضمن پیشگیری از نامعتبر نمودن گواهینامه، از استاندارد بودن تغییرات به عمل آمده و رعایت الزامات مربوطه اطمینان حاصل نمود.

همچنین قبل از اتمام اعتبار گواهینامه اقدام به درخواست بازرسی ادواری نموده و از ایمن بودن و رعایت استانداردهای مربوطه در طول مدت زمان بهره برداری و سرویس و نگهداری اطمینان حاصل نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بخش آموزش همگانی در خصوص استفاده از آسانسور را مطالعه نمایید.