به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی های موردی در آسانسور

گواهینامه های ایمنی و استاندارد آسانسور با اخذ مدارکی مستند با مهر و امضای شرکت های عرضه کننده آسانسور صادر می گردد که این مدارک حاوی کلیه مشخصات فنی و تاییدیه اجزا منصوب در آسانسور می باشد. لذا اعتبار گواهینامه های صادره در طول مدت یکساله صرفا تا زمانی است که مشخصات فنی مربوطه تغییر نکرده باشد.

لازم به ذکر است تغییرات در قطعات و اجزا فنی آسانسور اجتناب ناپذیر بوده و می تواند امری عادی و در راستای حفظ ایمنی و جلوگیری از خرابی های جدی باشد. اما این تغییرات می بایست تحت کنترل بوده و به صورتی شکل نگیرد که گواهینامه را از درجه اعتبار ساقط نماید. این امر مهم صرفا با بازرسی شرکت صادر کننده گواهینامه در زمان تغییرات قطعات آسانسور ممکن و مقدور می باشد. 

در شرایط تغییر و تعویض قطعات آسانسور که منجر به تغییر مشخصات فنی و گواهی تاییدیه اجزا آسانسور شود، به ویژه برای چهار قطعه ایمنی آسانسور (ترمز ایمنی، قفل، گاورنر، ضربه گیر) یا در صورت بروز حادثه در آسانسور، مالک / مدیر ساختمان می بایست به شرکت صادر کننده گواهینامه ایمنی و استاندارد آسانسور اطلاع داده و بازرسی های لازم صورت گیرد و این تغییرات و در صورت لزوم تعویض قطعات حتما با رعایت الزامات استاندارد و قطعات دارای گواهینامه استاندارد صورت پذیرد و شرکت بازرسی کننده بر انجام این عملیات صحه گذاری نموده و ضمن اطمینان لازم برای ایمن بودن و استاندارد بودن تغییرات، از بروز هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت این موارد پیشگیری گردد.

در صورت عدم رعایت این امر، هرگونه تغییر در مشخصات فنی باعث می گردد گواهینامه ایمنی و استاندارد صادر شده از درجه اعتبار ساقط شده و در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه ناشی از این تغییرات، شرکت بازرسی کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نداشته و کلیه عواقب به عهده مالک و مدیر ساختمان و البته شرکت عرضه کننده آسانسور / تغییر دهنده مشخصات فنی خواهد بود.