به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

درباره ما

بیانیه محرمانگی

کليه مدارک متعلق به مشتری و شرکت از قبيل ویژگيهای فنی، طرحهای کيفيتی و گزارشات بازرسی، مستندات مشتری، سوابق بازرسی ها، سوابق مربوط به شكایات مشتریان و سایر موارد مرتبط، بعنوان اطلاعات محرمانه تلقی ميشوند.

ما متعهد هستیم از قراردادن اطلاعات محرمانه در اختيار شخص ثالث بدون اخذ مجوز مكتوب از مشتری و یا شرکت خودداری گردد و در صورتيكه به هر دليل نياز به ارائه این اطلاعات به شخص ثالث باشد، مراتب به اطلاع مشتری و یا مسئول مربوطه در شرکت رسانده شده و در صورت تایيد مكتوب، اقدام خواهد شد.