به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای بازرسی و اخذ گواهینامه حین ساخت و نصب تجهیزات تفریحی

ردیف فرآیند / اقدام لازم اقدام کننده
1 درخواست بازرسی از طریق سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD) / سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) / نامه کتبی اداره کل استاندارد مربوطه و مشخص شدن شرکت بازرسی برای اخذ تاییدیه
2 تشکیل پرونده بازرسی و ثبت مشخصات درخواست (شماره درخواست، تاریخ درخواست، نوع درخواست، نام سازنده، استان، شهر، نام واحد تولیدی، نام تجهیزات، بارکد/شناسه تجهیزات) در اتوماسیون داخلی شرکت
3

تهیه و ارسال قرارداد بازرسی از طریق کانال ارتباطی مشخص شده از سوی سازنده از قبیل ایمیل، شبکه های مجازی، فکس و یا هر روش دیگر

4

ارسال فیش واریزی پیش پرداخت هزینه بازرسی و اعلام آمادگی از سوی سازنده جهت انجام بازرسی

  • سازنده یا نماینده قانونی
5

ارسال مدارک و مستندات طراحی، نقشه ها و مشخصات کلی وسیله (مطابق ITP) به شرکت بازرسی توسط سازنده قبل از شروع فرآیند بازرسی

  • سازنده یا نماینده قانونی
6 بررسی مدارک و مستندات و ارسال نامه نواقصات (در صورت وجود) به سازنده جهت تکمیل مدارک و مستندات
7

انجام هماهنگی های لازم جهت انجام بازرسی با سازنده (بعد از بررسی و تائید مستندات طراحی، نقشه ها و مشخصات کلی وسیله)

8

اعزام بازرس و انجام بازرسی در روز تعیین شده و تکمیل فرم ابلاغ بازرسی

  • بازرس
9

آزمون های غیرمخرب برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون های غیرمخرب NDT دارند (بعد از بررسی و تائید نقشه اتصالات جوشی و درصد آزمون های غیرمخرب، دستورالعمل های جوشکاری و ... )

  • انجام امور اداری مربوطه
  • اعلام شرایط آزمون و مواضع مورد نیاز آزمون براساس NDT Plan
  • تعیین زمان انجام تست های غیرمخرب
  • تهیه گزارش آزمون غیرمخرب (NDT) و اعلام نتیجه آزمون ها در قالب گزارش بازرسی مصور
10 تهیه گزارش مصور بازرسی و اعلام نتیجه بازرسی و آزمون های غیرمخرب
11 بررسی و تائید گزارش مصور بازرسی
12 ارسال گزارش بازرسی مصور به مالک / بهره بردار و آپلود گزارش بازرسی در سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD) (در صورت ارجاع از طریق سامانه ISAD)
13

در صورت وجود موارد عدم انطباق فنی و تخصصی: تکرار مراحل ردیف های 7 الی 12  (بازرسی مجدد)

--
14

اخذ مدارک و مستندات لازم جهت تکمیل پرونده و بررسی آنها که در صورت وجود موارد عدم انطباق در مدارک و مستندات ارائه شده، مراتب طی نامه ای به سازنده جهت تکمیل و اداره کل استاندارد استان مربوطه جهت اطلاع ارسال می گردد.

15

در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق فنی - تخصصی و مستنداتی: صدور گواهینامه بازرسی و تهیه نامه پوششی

16

ثبت گواهینامه بازرسی صادره در سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD) (در صورت ارجاع از طریق سامانه ISAD) و ثبت نتایج بازرسی نهایی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (در صورت ارجاع از طریق سامانه سینا)

17

ارسال اصل گواهینامه بازرسی به اداره کل استاندارد استان مربوطه

18

انجام بازرسی های مراقبتی هر سه ماه یکبار در فصل کاری مجموعه تفریحی و یا بر اساس تعیین فصل کاری اداره کل استاندارد استان مربوطه

--