به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای بازرسی مراقبتی تجهیزات تفریحی

ردیف فرآیند / اقدام لازم اقدام کننده
1 تهیه و ارسال نامه موعد بازرسی مراقبتی مجموعه تفریحی 15 روز قبل از فرا رسیدن موعد بازرسی و ارسال رونوشت به اداره کل استاندارد استان.
2 تهیه و ارسال نامه اعلام هزینه بازرسی با جزئیات (مصوب سازمان ملی استاندارد)، هزینه ایاب ذهاب، مالیات بر ارزش افزوده به مالک / بهره بردار از طریق کانال ارتباطی مشخص شده از سوی مالک / بهره بردار از قبیل ایمیل، شبکه های مجازی، فکس و یا هر روش دیگر)
3

ارسال فیش واریزی هزینه بازرسی و اعلام آمادگی از سوی مالک/بهره بردار جهت انجام بازرسی

  • مالک / بهره بردار
4 انجام هماهنگی های لازم جهت بازرسی (تعیین روز بازرسی) با مالک / بهره بردار
5 اعزام بازرس و انجام بازرسی در روز تعیین شده و تکمیل فرم ابلاغ بازرسی
  • بازرس
6 تهیه و ارسال نامه نتیجه بازرسی مراقبتی به اداره کل استاندارد استان مربوطه و رونوشت به مالک/بهره بردار با در نظر گرفتن تاریخ اعتبار مدارک و مستندات ارسالی در بازرسی اصلی سالیانه (از قبیل تائیدیه چاه ارت، آتش نشانی، استحکام بنا و گواهینامه دوره های آموزشی و ...) و ذکر نواقصات (در صورت وجود) در نامه
7 تهیه گزارش مصور بازرسی و اعلام نتیجه بازرسی و بررسی ها
  • بازرس
8 بررسی و تائید گزارش مصور بازرسی
9

ارسال گزارش بازرسی مصور به مالک / بهره بردار و آپلود گزارش بازرسی در سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD)

10 در صورت وجود موارد عدم انطباق فنی و تخصصی:  تکرار مراحل ردیف های 2 الی 9 (بازرسی مجدد) --
11 در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق فنی - تخصصی و مستنداتی: تهیه و ارسال نامه تائیدیه بازرسی مراقبتی به اداره کل استاندارد استان مربوطه و رونوشت به مالک/بهره بردار
12 تکرار مراحل ردیف های 1 الی 11 در بازرسی مراقبتی نوبت بعدی در فصل کاری مجموعه تفریحی

--