به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی تجهیزات تفریحی

 • NDT= برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب دارند "حق الزحمه آزمون" و برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب ندارد مبلغ "0" نوشته شده است.
 • ساخت و نصب= برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب دارند "حق الزحمه نفر - روز"، برای تجهیزاتی که فقط نیاز به بازرسی حین نصب دارند "حق الزحمه بازرسی" و برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب ندارند کلمه "ندارد" نوشته شده است.
 • حق الزحمه های اعلامی به ریال می باشند.
 • حق الزحمه های بازرسی (فقط بازرسی فنی) مصوب سازمان ملی استاندارد ایران می باشند.
 • حق الزحمه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
 • حق الزحمه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
 • حق الزحمه های بازرسی دوم 50 درصد و بازرسی سوم و به بعد 40 درصد حق الزحمه بازرسی های اولیه می باشد.
 • حق الزحمه های بازرسی سه ماه گذشته 50 درصد حق الزحمه بازرسی های اولیه می باشد.
 • حق الزحمه های بازرسی مراقبتی 40 درصد حق الزحمه بازرسی اولیه می باشد.
 • شماره کارت جهت واریز حق الزحمه بازرسی 6958 - 9907 - 9975 - 6037
 • حساب شرکت به شماره 0225833274002 نزد بانک ملی شعبه ستارخان با کد 0127 به نام شرکت آراد پایا کیفیت
 • شماره شبا IR68 0170 0000 0022 5833 2740 02

کد نام تجهیز رده دامنه حق الزحمه بازرسی حق الزحمه NDT حق الزحمه بازرسی ساخت و نصب توضیحات تکمیلی
1 تکان دهنده سبک A  شهربازی سبک 2،030،955      
2  گیم سبک A  شهربازی سبک 2،030،955      
3 موتور شارژی (کودکان) سبک A  شهربازی سبک 2،321،092      
4  گردونه (6 نفره) سبک A  شهربازی سبک 2،901،363      
5 مری گوراند (3 نفره) سبک A  شهربازی سبک 2،030،955      
6  قطار كودک (4 نفره) سبک A  شهربازی سبک 2،901،362      
7 ترامپولین (يک نفره) سبک A  شهربازی سبک 2،030،955      
8  قایق (دستی) سبک A  شهربازی سبک 2،030،955      
9  ماشین شارژی سبک A  شهربازی سبک 2،321،092      
10  استخرتوپ (غيربادی) سبک A  شهربازی سبک 3،191،499      
11  گردونه (تا 24 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 12،185،722      
12  قطار کودکان (تا 16 نفر)  سبک B شهربازی سبک 4،642،179      
13 تاب (14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4،061،908      
14  سازه بادی (تا 6 نفره)  سبک B  سازه بادی 4،061،908      
15  مری گوراند (6 نفره)  سبک B شهربازی سبک 3،481،634      
16  هلی کوپتر (تک کابینه)  سبک B شهربازی سبک 3،481،634      
17  هلی کوپتر چرخشی (چند کابینه)  سبک B شهربازی سبک 4،352،041      
18  اکروجت (تا 12 نفر)  سبک B شهربازی سبک 4،352،041      
19  یورو بانجی  سبک B شهربازی سبک 4،061،908      
20  قایق دستی (بزرگسال)  سبک B شهربازی سبک 2،321،092      
21  قایق پدالی خانواده  سبک B شهربازی سبک 2،321،092      
22  سیمولاتور  سبک B شهربازی سبک 4،352،041      
23 کشتی (تا 14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4،642،179      
24  گاو وحشي سبک B شهربازی سبک 2،901،363      
25  استخر توپ (بادی) سبک B شهربازی سبک 7،092،218      
26  ترامپولين (چند نفره) سبک B شهربازی سبک 7،253،404      
27  تاب (24 نفر)  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 12،185،722      
28  گردونه (تا 40 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 17،988،445      
29  گردونه (آبی) (تا 32 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 15،957،492      
30  اکروجت (تا 20 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 15،957،492      
31 چرخ و فلک (تا 16 متر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 15،957،492      
32  آفتاب مهتاب (تا 8 كابين) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 7،833،678      
33  سازه بادی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 10،735،041      
34  سفینه نوجوان (تا 24 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 16،247،630      
35  ماشین یا موتور بنزینی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 10،735،041      
36  قایق پارویی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2،321،092      
37  سرسره (فلزی) (3 تا 4 لاین) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 14،216،675      
38 کشتی (تا 24 نفر) نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 14،796،949      
39  مری گوراند (تا 12 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 14،216،675      
40  مونوریل نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 19،439،128      
41  ترن هوایی (تا 5 متر ارتفاع) نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 19،439،128      
42  قطار بزرگسال نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 19،439،128      
43  تاب (بالای 24 نفر) سنگین A  شهربازی سنگین 16،827،901      
44  اکروجت (بیش از 20 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 17،988،445      
45 کشتی (تا 40 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 17،988،445      
46  ماشین برقی نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 11،025،174      
47  کارتینگ نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 14،796،949      
48  قایق موتوری خانواده نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 2،321،092      
49  مونوریل برقی با کابین آويزان نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 21،760،218      
50  ترن هوایی کودک نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 14،796،949      
51  آسانسور (تا 30 متر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 21،760،218      
52  مری گوراند (تا 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 16،827،901      
53 سرسره (فلزی) (6 موج و تا 8 لاین) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 16،827،901      
54  سفینه (بیش از 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 16،827،901      
55  سورتمه (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 29،013،624      
56  فريزبی (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 29،013،624      
57  رنجر (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 27،272،809      
58  چرخ و فلک (تا 30 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 29،013،624      
59 ترن هوایی (تا 12 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 31،914،987      
60  صندلی پرنده (تا 24 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 25،822،126      
61  ترابانت (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 31،914،987      
62 کشتی (بالای 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 29،013،624      
63  مونوریل برقی  سنگین A  شهربازی سنگین 37،717،712      
64  اسكیت یو  سنگین A  شهربازی سنگین 34،816،349 82،200،000    
65  آپولو (تا 30 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 31،914،987      
66  آسانسور (30 متر به بالا)  سنگین A  شهربازی سنگین 33،365،667      
67  سورتمه (بالای 40 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 30،174،169      
68  فريزبی (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 30،174،169      
69  رنجر (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 33،075،530      
70  چرخ و فلک (بالای 30 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 33،205،120      
71  ترن هوایی (بالای 12 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 35،396،620      
72  صندلی پرنده (بیشتر از 24 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 26،982،671      
73  رودخانه وحشی  سنگین B شهربازی سنگین 30،174،169      
74  انترپرایز  سنگین B شهربازی سنگین 30،174،169      
75 کشتی دوبل (50 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 33،205،120      
76  سایوز (تا 30 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 33،075،530      
77  کریزی دنس  سنگین B شهربازی سنگین 30،174،169      
78  سورتمه زمینی  سنگین B شهربازی سنگین 57،446،976      
79  چرخ و فلک (بالای 70 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 38،878،254      
80  روباه پرنده  سنگین B شهربازی سنگین 29،013،624      
81 یوفو (بیش از 15 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 32،205،120      
82  سالتو  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 29،013،624      
83  قالیچه پرنده  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 32،205،120      
85  سینما چند بعدی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 6،382،996      
86  سرسره آبی  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 29،013،624      
87  تاب ساده پاركی  سبک A زمین بازی 2،321،092      
88  الاکلنگ و رایدر  سبک A زمین بازی 2،321،092      
89  چرخ و فلک ساده پارکی  سبک A زمین بازی 2،321،092      
90  سرسره ساده پارکی  سبک A زمین بازی 2،611،226      
91  SOFT PLAY  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 14،796،949      
92  کابل نقاله نیمه سنگین A زمین بازی 6،963،271      
93  وسایل مدرن مکانیکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5،222،452      
94  توپ جادويی سبک B شهربازی سبک 4،061،908      
95  رالی کودک سبک B شهربازی سبک 4،642،179      
96  بوستر سنگین B شهربازی سنگین 37،717،712      
97  اسب مکانیکی  سبک A شهربازی سبک 3،868،484      
98  فیلیپر سنگین B  شهربازی سنگین 37،717،712      
99  بشقاب پرنده سنگین B  شهربازی سنگین 40،619،075      
100 پاراتاور سنگین B  شهربازی سنگین 40،619،075      
101  فایربال سنگین A  شهربازی سنگین 14،216،675      
102  طوفان سنگین A  شهربازی سنگین 37،717،712      
103  چلنجر سنگین B  شهربازی سنگین 37،717،712      
105  حلقه گردون  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 22،566،151      
107  صخره نوردی (غیربادی)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 7،833،678      
108  کفگرد (تا نه نفر) سبک B شهربازی سبک 4،061،908      
109  ارابه سنگین B شهربازی سنگین 37،717،712      
110  گالاکسی ایکسپلونر  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 14،216،675      
113  استوانه جادویی سبک B شهربازی سبک 4،642،179      
114  تاب پرنده سنگین B شهربازی سنگین 37،717،712      
115  قایق وحشی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 14،216،675      
116  نردبان معلق سبک B شهربازی سبک 4،061،908      
118  قایق بادی شارژی سبک B شهربازی سبک 6،061،908      
119  وسیله ترکیبی تا هشت سکو  نیمه سنگین A زمین بازی 14،796،949      
120  توری بالا رفتن  نیمه سنگین B زمین بازی 11،025،174      
123  اسکی ساده با تیوپ سبک B شهربازی سبک 4،642،179      
127 هلیکوپتر ارتفاعی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 32،237،358      
128 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع کمتر از 5 متر) سبک A زمیـن بازی 2،321،092      
130 قایق شناور سبک B شهربازی سبک 2،901،363      
131 تجهیزات ورزشی پارکی سبک A بدنسازی 2،364،071      
132 سایر تجهیزات پارکی سبک A زمیـن بازی 2،321،092      
133 تاور گردان سنگین B شهربازی سنگین 51،579،775      
134 وسیله ترکیبی تا چهارسکو سبک B زمین بازی 5،802،723      
135 وسیله ترکیبی تا دو سکو سبک B زمین بازی 4،061،908      
136 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع بیش از 5 متر) سبک B زمیـن بازی 4،061،908      
137 سازه مشبک فضایی متحرک سبک B زمیـن بازی 4،061،908      
138 شاتلو سنگین A شهربازی سنگین 25،822،126      
139 تاپ اسپین سنگین B شهربازی سنگین 57،446،976      
140 رالی کفگرد نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 11،025،174      
141 کفگرد (بیش از نه نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 12،185،722      
142 ترابانت دوبل سنگین B شهربازی سنگین 37،717،712      
143 قطار بدون ریل نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 11،025،174      
144 جت اسکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2،321،092      
145 دایناسور متحرک نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 14،796،949      
146 وسیله ترکیبی تا شش سکو سبک B زمین بازی 10،745،787      
147 وسیله ترکیبی بیش از هشت سکو نیمه سنگین A زمین بازی 18،805،125      
148 پاورتاور تا چهل متر سنگین B شهربازی سنگین 55،190،361      
149 پاورتاور تا 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 56،318،669      
150 پاورتاور بیش از 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 57،446،976      
151 ستاره گردان سنگین B شهربازی سنگین 57،446،976      
152 تونل وحشت بدون ریل سبک A شهربازی سبک 4،061،908      
154 پیست پرش در آسمان نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 17،988،445      
166 عینک مجازی (VR) سبک A شهربازی سبک 2،030،955      
167 هواپیمای چرخشی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 17،988،445      
168 یوفو (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 13،561،183      
169 آفتاب مهتاب کوچک سنگین B شهربازی سنگین 4،405،058      
170 مری گوراند (بالای 24 نفر) سنگین A شهربازی سنگین 25،822،126      
171 فریزبی (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 25،822،126      
222 صخره نوردی بادی نیمه سنگین A سازه بادی 10،735،041      
223 دیواره کشدار نیمه سنگین A سازه بادی 10،735،041      
224 کشتی (تا 6 نفر)  سبک B  شهربازي سبک 2،349،525