به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

الزامات قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

شرایط قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

 1. موضوع قرارداد صراحتا با عنوان قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مشخص شود.
 2. مدت قرارداد سرویس و نگهداری حداقل باید یکسال باشد.
 3. ظرفیت و تعداد توقف آسانسور باید دقیقا مطابق تایید شرکت بازرسی در قرارداد سرویس و نگهداری قید گردد.
 4. جمله ذیل باید عینا در قالب یک بند در قرارداد سرویس و نگهداری قید شود.

"مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای قرارداد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد. همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یابرداشته شدن این پلاک ها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نمایند".

 1. تمامی صفحات قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور باید توسط شرکت عرضه کننده آسانسور و کارفرما یا نماینده قانونی کارفرما مهر و امضا شود. لازم به ذکر است در صورت تقاضای درخواست بازرسی توسط کارفرما یا نماینده قانونی کارفرما (مالک)، امضا کننده قرارداد سرویس و نگهداری می بایست همان امضا کننده درخواست بازرسی باشد.
 2. امضا کارفرما بدون نام نباشد.
 3. هرگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی در قرارداد سرویس و نگهداری موجب ابطال و عدم پذیرش آن می گردد.
 4. با توجه به حداکثر فاصله مجاز 15 روز از تاریخ عقد قرارداد سرویس و نگهداری و صدور گواهینامه ایمنی آسانسور باید در اسرع وقت بعد از عقد قرارداد سرویس و نگهداری به شرکت بازرسی تحویل گردد.
 5. در صورتیکه در فرمت قرارداد سرویس و نگهداری محلی برای قید شماره قرارداد و تاریخ قرارداد مشخص شده باشد، حتما تکمیل شده باشد.
 6. نام شرکت درج شده در سربرگ و مهر شرکت می بایست دقیقا مطابق پروانه طراحی و مونتاژ (یا پروانه کسب برای بازرسی ادواری) باشد.
 7. در صورتی که اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ شرکت عرضه کننده آسانسور در زمان صدور گواهینامه به اتمام رسیده باشد، شرکت عرضه کننده آسانسور مطابق تصمیم اداره کل استاندارد استان مربوطه می بایست به یکی از روش های زیر اقدام نمود:

  الف) با معرفی یک شرکت دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به مهر و امضا فرم مربوطه (با امضا شرکت ثبت نام کننده، شرکت جدید معرفی شده، مالک) اقدام نموده و شرکت معرفی شده نیز قرارداد سرویس و نگهداری یکساله به شرکت بازرسی ارائه نماید.

  ب) اخذ نامه ای از سازمان صمت استان مربوطه خطاب به اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر در جریان بودن تمدید پروانه مذکور و اعلام اداره کل استاندارد استان مربوطه به شرکت بازرسی جهت مجوز صدور گواهینامه استاندارد به نام شرکت عرضه کننده آسانسور

 8. آدرس مندرج در قرارداد سرویس و نگهداری باید مطابق با آدرس درج شده در مدارک ارائه شده برای صحه گذاری آدرس (بر اساس بخشنامه اداره کل استاندارد استان مربوطه) باشد.

تبصره 1- در استان آذربایجان غربی می بایست به جای پلاک ثبتی، کد پستی در انتهای آدرس محل ثبت قید گردد.

تبصره 2- در استان آذربایجان شرقی می بایست قرارداد سرویس و نگهداری در فرمت مورد تایید اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی ارائه گردد.