به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

استانداردهای مربوط به کابل راه (تله کابین، تله سیژ)

ردیف عنوان شماره استاندارد
1 واژگان شناسی 9421
2 تضمین کیفیت 10177
3 محاسبات 11352
4 امور مهندسی ساختمان (عمران) 11356
5 معیار انتخاب برای کابل ها و اتصالات انتهایی آنها 9419-1
6 ضرائب ایمنی کابل 9419-2
7 بافت کابل برای کلاف های شش تایی کابلهای حمال متکی، حمال غیرمتکی و بکسل 9419-3
8 فیکس های انتهائی کابل 9419-4
9 ذخیره سازی، حمل و نقل، نصب و تنظیم کشش کابل 9419-5
10 معیارهای از رده خارج سازی کابل 9419-6
11 بازرسی، تعمیر و نگهداری کابل 9419-7
12 آزمون کابلها به روش مغناطیسی 9419-8
13 الزامات عمومی - الزامات برای همه تاسیسات 9891-1
14 الزامات عمومی - الزامات تکمیلی در مورد کابل راه های دوکابلی هوایی برگشت پذیر بدون ترمزهای واگن 9891-2
15 سامانه محرکه و سایر تجهیزات مکانیکی 11358
16 ابزار کشش به شماره استاندارد ملی 11353
17 تجهیزات الکتریکی به جز سامانه های نیروی محرکه به شماره استاندارد ملی 11355
18 قفل ها، واگن ها، حمل کننده ها با ترمز مستقل، اطاقک ها، صندلی ها، بارکش های تعمیرات کشنده 11357-1
19 مقاومت به لغزش قفل ها 11357-2
20 آزمون خستگی 11357-3
21 بازرسی قبل از واگذاری تاسیسات، تعمیر و نگهداری و کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راه 9420
22 راه اندازی تاسیسات 10176
23 بازیابی و تخلیه 10175