به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی تجهیزات تفریحی - سرسره های آبی

 مصوبات کمیته های فنی تجهیزات تفریحی - بازرسی سرسره های آبی
ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1 مقرر شد در بارسی از مراکز تفریحی آبی علاوه بر اجرای استانداردهای سرسره آبی و استاندارد 8987 و استاندارهای درج شده در مراجع الزامی استاندارد سرسره آبی از قبیل استانداردهای ملی 11202 و EN 15288  در مواردی که الزامات استاندارد 11203 با استانداردهای فوق الذکر تناقض ندارد الزامات مرتبط در استاندارد 11203 اجرا شود. 6
2

در خصوص بند 4-3 استاندارد 2-14238، با توجه به  اینکه در این استراتژی های متفاوتی برای کاهش ریسک ارائه شده است، به منظور افزایش سطح ایمنی، امکان کاهش ریسک رفتارهای مخاطره آمیز استفاده کننده و با توجه به مفاد الزام استاندارد، لازم است بهره بردار علاوه بر ارائه تعهد مبنی بر استفاده از دو اپراتور همزمان که با یکدیگر در ارتباط می باشند. چراغ ترافیک در قسمت های خروجی / ورودی و سیستم کنترل کننده درهای گردان تعبیه نماید.

12
3 نظر به اینکه فواصل ایمنی در نصب سرسره ها جزء موارد عدم انطباق های متعدد مشاهده شده در بازرسی است و با عنایت به اینکه مجموعه های تفریحی آبی مجوز فعالیت و بهره برداری از سامان تربیت بدنی اخذ می نماید، مقرر شد طی نامه ای زا طرف سازمان ملی استاندارد ایران به وزارت ورزش و جوانان، ضرورت بازرسی های حین نصب از تجهیزات تفریحی یادآوری شود. همچنین مقرر شد درخصوص صدور مجوز بهره برداری برای شهرهای بازی که از سازمان میراث فرهنگی مجوز دریافت می کنند طی نامه ای به آن سازمان درخصوص اجباری بودن استاندارهای تجهیزات شهربازی و لزوم بازرسی حین نصب یادآوری شود. 12
4 به منظور اطمینان خاطر از صحت یافته های بازرسی، مقرر شد مجموعه های تفریحی آبی در زمان عدم بهره برداری مورد بازرسی قرار گیرند 15