به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی تجهیزات تفریحی - آموزش

 مصوبات کمیته های فنی تجهیزات تفریحی - آموزش
ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1 موضوع لزوم آموزش بهره برداران، تولید کنندگان، اپراتورها، پرسنل ارگانهای ذیربط و همکاران ادارات کل استانی در زمینه استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و تجهیزات شهربازی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد زیر گروه آموزش در کمیته فنی استانداردسازی مراکز تفریحی به منظور ایجاد آموزشهای هماهنگ و برنامه ریزی شده تشکیل شود. 2
2

در خصوص آموزش پرسنل مراکز تفریحی مقرر شد:

  1. مالک یا بهره بردار برای مجموعه تفریحی باید مسئول فنی و کنترل کیفیت معرفی نماید که در صورت لزوم می تواند یک نفر را به عنوان مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت تعیین کند. در این صورت آن یک نفر باید کلیه شرایط احراز مندرج در دستورالعمل 221/32/د سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.
  2. با توجه به مسئولیت افراد مختلف در مراکز تفریحی:
  • مسئولین فنی و مدیر کنترل کیفیت و مالک بایستی دوره های آموزشی لازم مطابق پیوست شماره 3 را طی جلساتی که کارشناسان تعیین شده توسط کمیته استانداردسازی مراکز تفریحی برگزار می نمایند، بگذرانند.
  • اپراتورهای مجموعه تفریحی توسط مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت که در دوره های آموزشی مرتبط شرکت کرده و حداقل نمره 15 در دریافت نموده اند بصورت داخلی تحت آموزش قرار گرفته و برای ایشان گواهی صادر شود. مسئولیت تسلط اپراتور به تجهیز تحت کاربری به عهده مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت مجموعه می باشد و شرکتهای بازرسی کننده موظفند با توجه به حساسیت مسئولیت اپراتوری در ام استفاده ایمن از تجهیز، در صورت عدم تسلط اپراتور به تجهیز مربوطه ممنوعیت بهره برداری از آن را به نحو مقتضی به سازمان ملی استاندارد منعکس نمایند.
 8
3

در مورد آموزش با توجه به فیدبک های دریافتی از دوره های آموزشی برگزار شده و به نظر می رسد که این دوره ها برای مسئولین فنی که نقش بسیار مهمی در تامین ایمنی و سلامت تجهیزات تفریحی مبنی بر ضرورت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در مراکز تفریحی مقرر شد اقدامات زیر در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی مسئولین فنی تجهیزات تفریحی انجام شود.

الف)  ماهانه حداقل یکبار آزمون توسط ستاد سازمان از مسئولین فنی که تا کنون در دوره های آموزشی شرکت کرده اند برگزار شود و بر اساس نتیجه آزمون تصمیمات زیر اتخاذ شود:

  • در صورت قبولی در امتحان گواهینامه آموزشی صادر شده معتبر است.
  • در صورت مردودی در امتحان باید مسئول فنی مورد باز آموزی قرار گیرد.
  • چنانچه مسئول فنی پیش از دوبار در امتحان مردود شود صلاحیت وی از طریق مصاحبه توسط نماینده سازمان، مدرس و نماینده انجمن صنفی بررسی می شود.
  • از ابتدای سال 94 برای وسیله ای که مسئول فنی آن گواهینامه آموزشی معتبر نداشته باشد تاییدیه صادر نمی شود.

ب)  از ابتدای سال 94 یک نفر با گواهینامه آموزشی معتبر می تواند مسئول فنی تعداد تجهیزات با شرایط زیر معرفی شود:

      پ)  شرح وظایف و شرایط احراز مسئول فنی برای تجهیزات مختلف به شرح زیر است: