به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی تجهیزات تفریحی - آزمون های غیرمخرب (NDT)

مصوبات کمیته های فنی تجهیزات تفریحی - آزمون های غیرمخرب (NDT)
ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1

در مورد بازرسی های جوش که توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده و سایر بندهای استانداردهای ملی که توسط شرکت بازرسی به غیر واگذار می شود مقرر شد بر اساس بند 6-3-3 استاندارد ملی ایران 17020 سال 1392، شرکت بازرسی کننده پیمانکار فرعی را ارزیابی کرده و طبعا مسئولیت آن قسمت از بازرسی توسط پیمانکار فرعی به عهده شرکت بازرسی کننده می باشد.

11
2

درخصوص موضوع" اتمام تاریخ اعتبار تست های NDT در زمان اعتبار مجوز / گواهینامه صادره "مقرر گردید اولا در فرمت مجوز بهره برداری یا گواهینامه در یک ستون تاریخ اتمام تست های غیرمخرب آورده شود و در توضیحات ذیل جدول جمله " اعتبار مجوز منوط به انجام آزمون های غیرمخرب در فواصل زمانی تعیین شده بر اساس نظر طراح" درج گردد. بدیهی است صحه گذاری انجام آزمون در فواصل تعیین شده قابل ارزیابی در بازرسی های دوره ای نیز می باشد و در صورت وجود عیب در گزارش آزمون تست غیرمخرب و عدم اطلاع رسانی و ارائه آن به شرکت بازرسی و یا مسئولیت عدم انجام آزمون بعد از اتمام اعتبار بر عهده مالک / بهره بردار شهربازی می باشد.

11
3

مجددا تاکید می گردد در مواردی که تاریخ اعتبار آزمون های غیرمخرب از تاریخ اعتبار مجوز / گواهینامه کمتر باشد در صورتیکه بهره بردار قبل از پایان تاریخ اعتبار آزمونهای غیرمخرب نسبت به انجام آن اقدامی ننماید بدیهی است مجوز / گواهینامه صادر شده از درجه اعتبار ساقط است و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم انجام آزمونهای غیرمخرب را بر عهده خواهد داشت.

14