به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

استانداردهای مربوط به تجهیزات تفریحی

زمینه ردیف عنوان
شهربازی 1 طراحی و ساخت وسایل و سواری های تفریحی به شماره استاندارد ملی 1-8987
2 بهره برداری، تعمیر و نگهداری وسایل و سواری های تفریحی به شماره استاندارد ملی 2-8987
3 بازرسی حین بهره برداری وسایل و سواری های تفریحی به شماره استاندارد ملی 3-8987
4 الزامات ترن هوایی به شماره استاندارد ملی 4-8987
5 الزمات سرسره های آبی به شماره استاندارد ملی 1-14238
6 دستورالعمل های سرسره های آبی به شماره استاندارد ملی 2-14238
7

الزامات وسایل تفریحی بادی به شماره استاندارد ملی 11389-1

الزامات وسایل تفریحی بادی به شماره استاندارد ملی 11389

8 الزامات وسیله تفریحی ترامپولین به شماره استاندارد AS 4989 
زمین بازی 1 تجهيزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت اول الزامات ايمنی عمومی و روشهای آزمون به شماره استاندارد ملی 1-6436
2 تجهيزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت دوم: انواع تاب به شماره استاندارد ملی 2-6436
3 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت سوم: انواع سرسره به شماره استاندارد ملی 3-6436
4 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت چهارم: کابل های نقاله به شماره استاندارد ملی 4-6436
5 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن – قسمت پنجم: چرخ و فلک ها به شماره استاندارد ملی 5-6436
6 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن – قسمت ششم: تجهیزات نوسانی به شماره استاندارد ملی 6-6436
7 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن – قسمت هفتم: راهنمای نصب، بازرسی، نگهداری و بهره برداری به شماره استاندارد ملی 7-6436
8 تجهيزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت دهم: تجهيزات بازی كاملا محصور شده به شماره استاندارد ملی 10-6436
9 تجهیزات زمين بازی و سطوح آن - قسمت یازدهم: سازه های مشبک فضایی به شماره استاندارد ملی 11-6436
10 سطوح کاهش ضربه زمين بازی - تعیین ارتفاع سقوط بحرانی کفپوش های زمين بازی به شماره استاندارد ملی 6437
بدنسازی 1 وسايل بدنسازی ثابت برای فضاهای باز عمومی - الزامات ايمنی و روشهای آزمون به شماره استاندارد ملی 16110
مهدکودک 1  الزامات مراکز پیش دبستانی و مهدکودک استاندارد ملی 8905