به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

امور مشتریان

موضوع فرم
لینک
درخواست بازرسی
مشخصات فنی
گواهی خود اظهاری تاییدیه اجزا
درخواست بازرسی مجدد
محاسبات آسانسور
معرفی نامه نماینده شرکت آسانسور
انتقال مسئولیت قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
فرم تاییدیه مهندس ناظر
پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی (تجدیدنظر اول)
چک لیست بازرسی ادواری آسانسورهای برقی
پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی (ویرایش 81)
فرم تعهد عدم مغایرت آدرس (ویژه استان اصفهان)
فرمت پلاک شناسه ملی
PDF فرمت شناسه ملی