به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

لیست تجهیزات تفریحی با جزئیات

  • NDT= برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب دارند کلمه "NDT" و برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب ندارد کلمه "ندارد" نوشته شده است.
  • ساخت و نصب= برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت در واحد تولیدی و بازرسی نصب در محل دارند اصطلاح "س و ن"، برای تجهیزاتی که بازرسی حین ساخت آنها در واحد تولیدی به صورت نمونه برداری و سه الی چهار بار در سال صورت می گیرد و بازرسی نصب در محل انجام می شود کلمه "نمونه برداری" و برای تجهیزاتی که فقط نیاز به بازرسی حین نصب در محل دارند کلمه "نصب" نوشته شده است.
  • یادآوری: تجهیزاتی از قبیل تکان دهنده، گیم، موتور شارژی، ماشین شارژی، قایق دستی، استخر توپ غیربادی، عینک مجازی نیاز به بازرسی حین ساخت در محل واحد تولیدی نداشته و بازرسی نصب در محل نصب کفایت می کند.
کد نام تجهیز رده دامنه NDT ساخت و نصب عدم انطباق های رایج تصویر نمونه توضیحات تکمیلی
1 تکان دهنده سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
2  گیم سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
3 موتور شارژی (کودکان) سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
4  گردونه (6 نفره) سبک A  شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
5 مری گوراند (3 نفره) سبک A  شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
6  قطار كودك (4 نفره) سبک A  شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
7 ترامپولین (يک نفره) سبک A  شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
8  قایق (دستی) سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
9  ماشین شارژی سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
10  استخرتوپ (غيربادی) سبک A  شهربازی سبک ندارد نصب      
11  گردونه (تا 24 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
12  قطار کودکان (تا 16 نفر)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
13 تاب (14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
14  سازه بادی (تا 6 نفره)  سبک B  سازه بادی ندارد نمونه برداری      
15  مری گوراند (6 نفره)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
16  هلی کوپتر (تک کابینه)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
17  هلی کوپتر چرخشی (چند کابینه)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
18  اکروجت (تا 12 نفر)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
19  یورو بانجی  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
20  قایق دستی (بزرگسال)  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
21  قایق پدالی خانواده  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
22  سیمولاتور  سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
23 کشتی (تا 14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
24  گاو وحشي سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
25  استخر توپ (بادی) سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
26  ترامپولين (چند نفره) سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
27  تاب (24 نفر) نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
28  گردونه (تا 40 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
29  گردونه (آبی) (تا 32 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
30  اکروجت (تا 20 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
31  چرخ و فلک (تا 16 متر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
32  آفتاب مهتاب (تا 8 كابين) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
33  سازه بادی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
34  سفینه نوجوان (تا 24 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
35  ماشین یا موتور بنزینی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
36  قایق پارویی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
37  سرسره فلزی (3 تا 4 لاین) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
38 کشتی (تا 24 نفر) نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
39  مری گوراند (تا 12 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
40  مونوریل نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
41  ترن هوایی (تا 5 متر ارتفاع) نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
42  قطار بزرگسال نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
43  تاب (بالای 24 نفر) سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
44  اکروجت (بیش از 20 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
45 کشتی (تا 40 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
46  ماشین برقی نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
47  کارتینگ نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
48  قایق موتوری خانواده نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
49  مونوريل برقی با کابین آويزان نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
50  ترن هوایی کودک نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
51  آسانسور (تا 30 متر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
52  مری گوراند (تا 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
53 سرسره فلزی (6 موج و تا 8 لاین) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
54  سفینه (بیش از 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
55  سورتمه (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
56  فريزبی (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
57  رنجر (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
58  چرخ و فلک (تا 30 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
59 ترن هوایی (تا 12 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
60  صندلی پرنده (تا 24 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
61  ترابانت (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
62 کشتی (بالای 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
63  مونوریل برقی  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
64  اسكیت یو  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
65  آپولو (تا 30 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
66  آسانسور (30 متر به بالا)  سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
67  سورتمه (بالای 40 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
68  فريزبی (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
69  رنجر (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
70  چرخ و فلک (بالای 30 متر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
71  ترن هوایی (بالای 12 متر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
72  صندلی پرنده (بیشتر از 24 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
73 رودخانه وحشی  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
74 انترپرایز  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
75 کشتی دوبل (50 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
76  سایوز (تا 30 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
77  کریزی دنس  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
78  سورتمه زمینی  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
79  چرخ و فلک (بالای 70 متر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
80  روباه پرنده  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
81 یوفو (بیش از 15 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
82  سالتو  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
83  قالیچه پرنده نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
85  سینما چند بعدی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
86  سرسره آبی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
87  تاب ساده پاركی  سبک A زمین بازی ندارد نمونه برداری      
88  الاکلنگ و رایدر  سبک A زمین بازی ندارد نمونه برداری      
89  چرخ و فلک ساده پارکی  سبک A زمین بازی ندارد نمونه برداری      
90  سرسره ساده پارکی  سبک A زمین بازی ندارد نمونه برداری      
91  SOFT PLAY  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
92  کابل نقاله نیمه سنگین A زمین بازی ندارد س و ن      
93  وسایل مدرن مکانیکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
94  توپ جادويی سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
95  رالی کودک سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
96  بوستر سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
97  اسب مکانیکی  سبک A شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
98  فیلیپر سنگین B  شهربازی سنگین NDT س و ن      
99  بشقاب پرنده سنگین B  شهربازی سنگین NDT س و ن      
100 پاراتاور سنگین B  شهربازی سنگین NDT س و ن      
101  فایربال سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
102  طوفان سنگین A  شهربازی سنگین NDT س و ن      
103  چلنجر سنگین B  شهربازی سنگین NDT س و ن      
105  حلقه گردون نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
107  صخره نوردی (غیربادی) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین ندارد س و ن      
108  کفگرد (تا نه نفر) سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
109  ارابه سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
110  گالاکسی ایکسپلونر نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
113  استوانه جادویی سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
114  تاب پرنده سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
115  قایق وحشی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
116  نردبان معلق سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
118  قایق بادی شارژی سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
119  وسیله ترکیبی تا هشت سکو نیمه سنگین A زمین بازی ندارد س و ن      
120  توری بالا رفتن نیمه سنگین B زمین بازی ندارد س و ن      
121  اسكی ساده با تیوپ سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
127 هلیکوپتر ارتفاعی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
128 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع کمتر از 5 متر) سبک A زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
130 قایق شناور سبک B شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
131 تجهیزات ورزشی پارکی سبک A بدنسازی NDT نمونه برداری      
132 سایر تجهیزات پارکی سبک A زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
133 تاور گردان سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
134 وسیله ترکیبی تا چهارسکو سبک B زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
135 وسیله ترکیبی تا دو سکو سبک B زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
136 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع بیش از 5 متر) سبک B زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
137 سازه مشبک فضایی متحرک سبک B زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
138 شاتلو سنگین A شهربازی سنگین NDT س و ن      
139 تاپ اسپین سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
140 رالی کفگرد نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
141 کفگرد (بیش از نه نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
142 ترابانت دوبل سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
143 قطار بدون ریل نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
144 جت اسکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
145 دایناسور متحرک نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
146 وسیله ترکیبی تا شش سکو سبک B زمیـن بازی ندارد نمونه برداری      
147 وسیله ترکیبی بیش از هشت سکو نیمه سنگین A زمیـن بازی ندارد س و ن      
148 پاورتاور تا چهل متر سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
149 پاورتاور تا 60 متر سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
150 پاورتاور بیش از 60 متر سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
151 ستاره گردان سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
152 تونل وحشت بدون ریل سبک A شهربازی سبک ندارد نمونه برداری      
154 پیست پرش در آسمان نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
166 عینک مجازی (VR) سبک A شهربازی سبک ندارد نصب      
167 هواپیمای چرخشی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
168 یوفو (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
169 آفتاب مهتاب کوچک سنگین B شهربازی سنگین NDT س و ن      
170 مری گوراند (بالای 24 نفر) سنگین A شهربازی سنگین NDT س و ن      
171 فریزبی (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین NDT س و ن      
222 صخره نوردی بادی نیمه سنگین A سازه بادی ندارد س و ن      
223 دیواره کشدار نیمه سنگین A سازه بادی ندارد س و ن      
کد نام تجهیز رده دامنه NDT ساخت و نصب عدم انطباق های رایج تصویر نمونه توضیحات تکمیلی