به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی کابل راه

شرح مصوبه شماره کارگروه

در خصوص تجهیزات کابل راه های منصوب (تا قبل سال 93) که فاقد برخی مستندات فنی و عمومی می باشند و به شرطی که مستندات قابل صحه گذاری از طریق آزمون عملکردی باشد، در صورت تائید صحت عملکردتوسط شرکت بازرسی می توان از ارائه مدارک مذکور صرف نظر نمود. همچنین مستنداتی که ارائه کننده مشخصاتی مانند سال ساخت تجهیز، سرعت، ظرفیت، طول خط و همانند آن باشد، در صورت عدم ارائه آنها می توان طی اظهار نظر رسمی مالک دستگاه را که طراح بیان می کند به همراه مستنداتی که از طریق مهندسی معکوس (پروفایل مسیر و ...) به شرط تائید شرکت بازرسی مورد تائید می باشد.

7

در خصوص پیچ هایی که هیچگونه مشخصات فنی بر روی آنها نیست و به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک فنی نمی توان نسبت به تعویض آنها اقدام اقدام نمود، مقرر گردید با ایجاد مواضع متناظر و شرایط همسان آنها را تقویت نمود.

7

در خصوص قفل ها و حمل کننده ها که مستندات و مدارکی ندارند مقرر گردید نسبت به تهیه نقشه ها ازقطعات مستعمل اقدام نشود و ملاک عمل تست های عملکردی باشد و بدیهی است که به دلیل عدم وجود رویه تست و تلرانس های مربوط به تست مطلق بوده و نتایج به صورت رد یا قبول است، در صورت مردود شدن قطعه مد نظر باید از چرخه بهره برداری خارج گردد. مثلا در تست اصطکاک قفل چون حد مجازی در دست نیست، در صورت سر خوردن باید قفل مربوطه از رده خارج گردد.

7

در خصوص شتاب سنج و سیستم مانیتورینگ شتاب، مقرر گردید تمامی مجموعه های فاقد این سیستم نسبت به تهیه و نصب آن اقدام نمایند.

7

در خصوص سیستم سکوریته هایی که فاقد تائیدیه سازنده اصلی هستند، مقرر گردید تست های عملکردی مندرج در چک لیست های ابلاغی از سازمان ملی استاندارد ملاک عمل باشد در صورت پاس کردن این تست ها سیستم سکوریته پذیرفته شود.

7

تدوین و تصویب ساعت کارشناسی کابل راه:

  • بازرسی دوم معادل 50 درصد بازرسی اول، بازرسی سوم به بعد 30 درصد بازرسی اول و بازرسی ادواری 40 درصد بازرسی اول می باشد.
  • هزینه ساعت کارکارشناسی مشابه بازرسی تجهیزات تفریحی و بخش نامه های اعلامی سازمان ملی استاندارد می باشد.
8
مقرر گردید چنانچه در خصوص ساخت و تعویض فلکه، شفت فلکه، شفت قرقره  به صورت رندوم و سایر اجزا اقدام شود. لازم است نتایج آنالیز شیمیایی قطعه مورد نظر جهت انطباق ارائه گردد. 9

در خصوص تجهیزات منصوب قبل از اجباری شدن استاندارد کابل راه (93/01/01) پایین بودن لبه فلنج قرقره دکل ها با توجه به مبنای طراحی و رعایت موارد ایمنی مورد قبول است.

9

مصوبه فدراسیون کوه نوردی یا هیئت کوه نوردی و یا مهندس عمران دارای پروانه معتبر نظام مهندسی مربوطه تدابیر لازم برای جلوگیری از سقوط تخته سنگ الزامیست.

9

با توجه به دستورالعمل سازندگان معتبر، مقرر گردید نسبت به انجام آزمون های غیر مخرب کامل شفت فلکه های محرک و متحرک در بازه زمانی 15 ساله اقدام شود. دستورالعمل مذکور توسط احدی از شرکت های بازرسی انجام گردد.

9

در خصوص فاصله بین حمل کننده ها و سیستم نظارت بر فاصله کابین ها مطابق نظر سازنده یا دستورالعمل مورد تائید شرکت بازرسی اقدام گردد.

10

در خصوص آزادی فضای جانبی کابین بین حمل کننده و دکل (یا هر سازه ثابت) مقرر گردید، با توجه به موقعیت جغرافیایی کابل راه و یا در نظر گرفتن سرعت و جهت باد، با ارزیابی شرکت بازرسی محدودیت سرعت در بهره برداری معین گردد.

10

در مورد شتاب کاهنده در محل جدا شدن قفل از کابل و اتصال به کابل با توجه به چک لیست (مورد جزیی) مقرر گردید شرکت بازرسی با تست عملکرد میدانی در خصوص آن اظهار نظر نمایید.

همچنین در خصوص مبحث گریپ فورس مقرر گردید مجموعه هایی که امکان نصب سنسور مربوطه را ندارند، تست لغزش به طور کامل در مورد تمامی قفل ها سالیانه انجام و در بازرسی های ادواری به صورت رندوم انجام گردد. بدیهی است مطابق دستورالعمل مربوطه لازم است صحت عملکرد قفل ها توسط مسئول فنی نیز در زمان های مقرر بررسی گردد.

10

درخصوص مقاومت اهمی چاه های ارت در مناطق کوهستانی مقرر گردید، میزان مقاومت اهمی چاه های ارت تا 4 اهم در مناطق غیرکوهستانی و در مناطق صخره ای تا 7 اهم مورد قبول و تائید شرکت های بازرسی قرار گیرد.

11

درخصوص  بازه زمانی بازرسی های مراقبتی مقرر گردید، بازدیدهای مراقبتی هر سه ماه یکبار در زمان بهره برداری انجام گردد.

11

مقرر گردید در خصوص امداد و نجات مجموعه های کابل راه، بهره بردار موظف است یا تجهیزات و نفرات آموزش دیده در محل حضور مستقر نماید و یا با ارگان یا سازمان تخصصی امداد نجات تفاهم نامه امضا گردد. (طبق استاندارد 10175)

11

نظر به اجرای استاندارد اجباری کابل راه، بهره برداران مجموعه­های کابل راه موظف هستند با رعایت مدت زمان لازم استانداردسازی و رفع نواقص احتمالی درخواست بازرسی خود را با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی مجموعه خود و زمان اتمام اعتبار مجوز بهره برداری قبلی در سامانه سازمان ملی استاندارد ثبت نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم ارائه درخواست در موعد مقرر بر عهده بهره بردار بوده و در صورت اتمام اعتبار مجوز بهره برداری قبل از اخذ مجوز جدید حق بهره برداری نخواهند داشت.

شرکتهای بازرسی موظف هستند  حداکثر دو روز کاری از ثبت درخواست در سامانه توسط بهره بردار، نسبت به ارسال نامه اعلام هزینه و درخواست مدارک  به بهره بردار اقدام نمایند. شرکتهای بازرسی موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از پرداخت هزینه و ارسال مدارک اولیه توسط بهره بردار نسبت به اعزام بازرس جهت شروع فرآیند بازرسی اقدام نمایند.

شرکتهای بازرسی موظف هستند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ اتمام بازرسی نسبت به ارائه گزارش به بهره بردار اقدام نمایند.

شرکتهای بازرسی موظف هستند یک ماه قبل از اتمام مجوز بهره برداری صادره خود، اتمام اعتبار آن را به بهره بردار مربوطه اعلام نمایند.

13

بهره بردار موظف است یک نسخه از مدارک و مستندات مربوط به تست های غیرمخرب و آزمون MRT را در سوابق فنی مجموعه خود حفظ و بایگانی نماید و در زمان درخواست شرکت بازرسی یک نسخه از آن را به شرکت بازرسی ارائه نماید.

13

در صورتیکه بهره بردار قادر به ارائه مدارک و مستندات ذکر شده نباشد، شرکت بازرسی قبلی موظف است نسخه بایگانی شده در سوابق پرونده مربوطه را به شرکت بازرسی جدید ارائه نماید.

13

در خصوص عدم انطباق مربوط به عرض سکوی تعمیرات و عدم تامین شرایط استاندارد (حداقل cm 50 مقرر گردید با توجه به وجود کابین بار در خط و عدم تاثیر عرض کم سکوی تعمیرات بر روی ایمنی مسافران (استفاده کننده) تغییری در عرض سکوی فعلی ایجاد نشود و عرض فعلی (cm 30) مورد تایید شرکت بازرسی باشد).

13
در خصوص فاصله هندریل های داخل کابین مقرر گردید با توجه به اینکه شرایط فعلی خطر ایمنی برای مسافران (استفاده کننده) ایجاد نمی کند، ابعاد و اندازه های فعلی بدون تغییر باقی بماند و مورد تایید شرکت بازرسی باشد. 13
در صورت تهیه و ارائه روش اجرایی آزمون غیرمخرب توسط کارشناس Level III این روش اجرایی برای کلیه شرکت های بازرسی قابل قبول و قابل استناد خواهد بود و همچنین باید برای هر شفت فلکه های محرک و متحرک با توجه به شرایط و موقعیت شفت دستورالعمل، توسط کارشناس Level III تست های غیرمخرب ارائه گردد. 14
اجرای سیستم پشتیبان برای شفت های اصلی فلکه ها در تمامی مجموعه های کابل راه الزامی می باشد. 14

در خصوص فریم چرخ­های تله­سیژ ناژوان، طرح اصلی شرکت سازنده لازم الاجراست لذا یک شرکت طراحی معتبر باید مستندات طراحی تجهیزاتی که به سازه موجود اضافه می­شود را جهت بررسی به شرکت بازرسی ارائه نماید.

15

مقرر گردید در خصوص لبه قرقره خط تله سیژ قم الزامات استاندارد ۱۱۳۵۸ اجرا گردد.

15

در خصوص عرض فک قفل خط تله سیژ بروجرد مقرر گردید سالیانه برای ۱۰۰ درصد قفلها، تست لغزش و آزمونهای غیر مخرب انجام گردد همچنین مقرر گردید آزمون نشت شار مغناطیسی کابل (MRT) هر ساله انجام گردد.

15

در خصوص تغییر مکان ایستگاه تله کابین تبریز، مقرر گردید یک شرکت مشاور پایه یک دارای صلاحیت طرح تقویت و تائیدیه اجرای آن را ارائه نماید همچنین لازم است بهره بردار محترم تله کابین تبریز تعهد نامه مسئولیت ناشی از حوادت را به شرکت بازرسی ارائه نماید.

15

مصوب گردید نصب PULL DOWN در زیر دکلهای زیر گذر در تمامی مجموعه­های کابل راه لازم الاجراست و در صورت نصب بر روی فونداسیون دکل لازم است تائیدیه مهندس پایه یک عمران اخذ و به شرکت بازرسی ارائه گردد. همچنین نصب آن باید با حضور و نظارت شرکت بازرسی انجام پذیرد.

15

نصب سیستم صاعقه گیر برای تمامی مجموعه ­ها لازم بوده و باید یک شرکت معتبر و دارای صلاحیت و گواهی معتبر از وزارت نیرو یا سازمان نظام مهندسی تائیدیه سیستم صاعقه گیر نصب شده را به شرکت بازرسی ارائه نماید.

15

در مورد دمونتاژ شفت فلکه های مجموعه کابل راه ها مقرر شد که کارشناس NDT Level 3 (ترجیحا از ارزیاب سازمان) دعوت شود تا در این مورد اعلام نظر فرمایند و تجربه بهره برداران و شرکت آراد پایا کیفیت نیز ارائه شود.

16

در مورد تاییدیه های ارائه شده در تجهیزات وارداتی مقرر شد مطابق روش اجرایی کالاهای وارداتی عمل شود. همچنین روش اجرایی در این خصوص تدوین شود.

16

در مورد نهایی نمودن چک لیست های بازرسی ویرایشی توسط شرکتهای بازرسی مقرر شد چک لیست ها توسط شرکت های بازرسی نهایی شده و استانداردهایی که نیاز به بازنگری دارند اعلام شود.

16

در مورد ارجاع و درخواست بازرسی کابل راه های مستقر در پیست اسکی در فصل غیرکاری مقرر شد اسامی کابل راه هایی که فصل کاری مشخصی دارند اعلام شود.

همچنین روش اجرایی رتبه بندی و سهمیه بندی کابل راه ها، تدوین گردد.

ضمنا تا تدوین روش اجرایی سهمیه بندی کابل راه ها، پس از بررسی بصورت مساوی بین شرکتهای بازرسی مشمول اعمال خواهد شد.

16

در خصوص نهایی شدن مفاد مندرج در کارگروه 12 کابل راه مقرر شد:

در مورد بند 2 اعتبار تاییدیه سقوط تخته سنگ و بهمن از سه ساله به یک ساله اصلاح می گردد.

16