به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی تجهیزات تفریحی

 • NDT= برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب دارند "حق الزحمه آزمون" و برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب ندارد مبلغ "0" نوشته شده است.
 • ساخت و نصب= برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب دارند "حق الزحمه نفر - روز"، برای تجهیزاتی که فقط نیاز به بازرسی حین نصب دارند "حق الزحمه بازرسی" و برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب ندارند کلمه "ندارد" نوشته شده است.
 • حق الزحمه های اعلامی به ریال می باشند.
 • حق الزحمه های بازرسی (فقط بازرسی فنی) مصوب سازمان ملی استاندارد ایران می باشند.
 • حق الزحمه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
 • حق الزحمه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
 • حق الزحمه های بازرسی دوم و به بعد 50 درصد حق الزحمه بازرسی های اولیه می باشد.
 • حق الزحمه های بازرسی سه ماه گذشته 50 درصد حق الزحمه بازرسی های اولیه می باشد.
 • حق الزحمه های بازرسی مراقبتی 40 درصد حق الزحمه بازرسی اولیه می باشد.
 • شماره کارت جهت واریز حق الزحمه بازرسی 6958 - 9907 - 9975 - 6037
 • حساب شرکت به شماره 0225833274002 نزد بانک ملی شعبه ستارخان با کد 0127 به نام شرکت آراد پایا کیفیت
 • شماره شبا IR68 0170 0000 0022 5833 2740 02

کد نام تجهیز رده دامنه حق الزحمه بازرسی حق الزحمه NDT حق الزحمه بازرسی ساخت و نصب توضیحات تکمیلی
1 تکان دهنده سبک A  شهربازی سبک 993,561 0 728,257  
2  گیم سبک A  شهربازی سبک 993,561 0 728,257  
3 موتور شارژی (کودکان) سبک A  شهربازی سبک 1،135,499 0 832,294  
4  گردونه (6 نفره) سبک A  شهربازی سبک 1،419,373 0 نمونه برداری  
5 مری گوراند (3 نفره) سبک A  شهربازی سبک 993,561 0 نمونه برداری  
6  قطار كودک (4 نفره) سبک A  شهربازی سبک 1,040,367 0 نمونه برداری  
7 ترامپولین (يک نفره) سبک A  شهربازی سبک 993,561 0 نمونه برداری  
8  قایق (دستی) سبک A  شهربازی سبک 993,561 0 621,432  
9  ماشین شارژی سبک A  شهربازی سبک 832,294 0 832,294  
10  استخرتوپ (غيربادی) سبک A  شهربازی سبک 1،144,404 0 976,536  
11  گردونه (تا 24 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,369,541   نفر - روز  
12  قطار کودکان (تا 16 نفر)  سبک B شهربازی سبک 1,664,587 0 نمونه برداری  
13 تاب (14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,456,514   نفر - روز  
14  سازه بادی (تا 6 نفره)  سبک B  سازه بادی 1,456,514 0 نمونه برداری  
15  مری گوراند (6 نفره)  سبک B شهربازی سبک 1,248,440 0 نمونه برداری  
16  هلی کوپتر (تک کابینه)  سبک B شهربازی سبک 1,248,440 0 نمونه برداری  
17  هلی کوپتر چرخشی (چند کابینه)  سبک B شهربازی سبک 1,560,550 0 نمونه برداری  
18  اکروجت (تا 12 نفر)  سبک B شهربازی سبک 1,560,550 0 نمونه برداری  
19  یورو بانجی  سبک B شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
20  قایق دستی (بزرگسال)  سبک B شهربازی سبک 832,294 0 نمونه برداری  
21  قایق پدالی خانواده  سبک B شهربازی سبک 832,294 0 نمونه برداری  
22  سیمولاتور  سبک B شهربازی سبک 1,560,550 0 نمونه برداری  
23 کشتی (تا 14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,664,587   نفر - روز  
24  گاو وحشي سبک B شهربازی سبک 1,040,367 0 نمونه برداری  
25  استخر توپ (بادی) سبک B شهربازی سبک 2,543,119 0 نمونه برداری  
26  ترامپولين (چند نفره) سبک B شهربازی سبک 2,600,917 0 نمونه برداری  
27  تاب (24 نفر)  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 4,369,541   نفر - روز  
28  گردونه (تا 40 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 6,450,275   نفر - روز  
29  گردونه (آبی) (تا 32 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,722,018   نفر - روز  
30  اکروجت (تا 20 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,722,018   نفر - روز  
31 چرخ و فلک (تا 16 متر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,722,018   نفر - روز  
32  آفتاب مهتاب (تا 8 كابين) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2,808,991   نفر - روز  
33  سازه بادی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,849,358 0 نفر - روز  
34  سفینه نوجوان (تا 24 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,826,055   نفر - روز  
35  ماشین یا موتور بنزینی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,849,358   نفر - روز  
36  قایق پارویی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 832,294 0 نفر - روز  
37  سرسره (فلزی) (3 تا 4 لاین) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,097,798   نفر - روز  
38 کشتی (تا 24 نفر) نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 5,305,872   نفر - روز  
39  مری گوراند (تا 12 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,097,798   نفر - روز  
40  مونوریل نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 6,970,459   نفر - روز  
41  ترن هوایی (تا 5 متر ارتفاع) نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 6,970,459   نفر - روز  
42  قطار بزرگسال نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 6,970,459   نفر - روز  
43  تاب (بالای 24 نفر) سنگین A  شهربازی سنگین 6,034,128   نفر - روز  
44  اکروجت (بیش از 20 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,450,275   نفر - روز  
45 کشتی (تا 40 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,450,275   نفر - روز  
46  ماشین برقی نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 3,953,394 0 نفر - روز  
47  کارتینگ نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,305,872 0 نفر - روز  
48  قایق موتوری خانواده نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 832,294 0 نفر - روز  
49  مونوریل برقی با کابین آويزان نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 7,802,752   نفر - روز  
50  ترن هوایی کودک نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,305,872   نفر - روز  
51  آسانسور (تا 30 متر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 7,802,752   نفر - روز  
52  مری گوراند (تا 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,034,128   نفر - روز  
53 سرسره (فلزی) (6 موج و تا 8 لاین) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,034,128   نفر - روز  
54  سفینه (بیش از 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,034,128   نفر - روز  
55  سورتمه (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 10,403,670   نفر - روز  
56  فريزبی (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 10,403,670   نفر - روز  
57  رنجر (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,779,450   نفر - روز  
58  چرخ و فلک (تا 30 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 10,403,670   نفر - روز  
59 ترن هوایی (تا 12 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 11,444,037   نفر - روز  
60  صندلی پرنده (تا 24 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,259,266   نفر - روز  
61  ترابانت (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 11,444,037   نفر - روز  
62 کشتی (بالای 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 10,403,670   نفر - روز  
63  مونوریل برقی  سنگین A  شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
64  اسكیت یو  سنگین A  شهربازی سنگین 10,653,120   نفر - روز  
65  آپولو (تا 30 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,765,360   نفر - روز  
66  آسانسور (30 متر به بالا)  سنگین A  شهربازی سنگین 11,964,220   نفر - روز  
67  سورتمه (بالای 40 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 10,819,817   نفر - روز  
68  فريزبی (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 10,819,817   نفر - روز  
69  رنجر (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,860,183   نفر - روز  
70  چرخ و فلک (بالای 30 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,548,073   نفر - روز  
71  ترن هوایی (بالای 12 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 12,692,477   نفر - روز  
72  صندلی پرنده (بیشتر از 24 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,675,413   نفر - روز  
73  رودخانه وحشی  سنگین B شهربازی سنگین 10,819,817   نفر - روز  
74  انترپرایز  سنگین B شهربازی سنگین 10,819,817   نفر - روز  
75 کشتی دوبل (50 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,548,073   نفر - روز  
76  سایوز (تا 30 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,860,183   نفر - روز  
77  کریزی دنس  سنگین B شهربازی سنگین 10,819,817   نفر - روز  
78  سورتمه زمینی  سنگین B شهربازی سنگین 20,599,266   نفر - روز  
79  چرخ و فلک (بالای 70 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 13,940,917   نفر - روز  
80  روباه پرنده  سنگین B شهربازی سنگین 10,403,670   نفر - روز  
81 یوفو (بیش از 15 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,548,073   نفر - روز  
82  سالتو  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 10,403,670   نفر - روز  
83  قالیچه پرنده  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 11,548,073   نفر - روز  
85  سینما چند بعدی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2,288,807   نفر - روز  
86  سرسره آبی  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 10,403,670   نفر - روز  
87  تاب ساده پاركی  سبک A زمین بازی 1,135,499 0 نفر - روز  
88  الاکلنگ و رایدر  سبک A زمین بازی 1,135,499 0 نمونه برداری  
89  چرخ و فلک ساده پارکی  سبک A زمین بازی 1,135,499 0 نمونه برداری  
90  سرسره ساده پارکی  سبک A زمین بازی 1,277,435 0 نمونه برداری  
91  SOFT PLAY  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 5,305,872 0 نفر - روز  
92  کابل نقاله نیمه سنگین A زمین بازی 3,406,495 0 نفر - روز  
93  وسایل مدرن مکانیکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,872,661 0 نفر - روز  
94  توپ جادويی سبک B شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
95  رالی کودک سبک B شهربازی سبک 1,664,587 0 نمونه برداری  
96  بوستر سنگین B شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
97  اسب مکانیکی  سبک A شهربازی سبک 1,387,156 0 نمونه برداری  
98  فیلیپر سنگین B  شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
99  بشقاب پرنده سنگین B  شهربازی سنگین 14,565,138   نفر - روز  
100 پاراتاور سنگین B  شهربازی سنگین 14,565,138   نفر - روز  
101  فایربال سنگین A  شهربازی سنگین 5,097,798   نفر - روز  
102  طوفان سنگین A  شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
103  چلنجر سنگین B  شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
105  حلقه گردون  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 8,091,743   نفر - روز  
107  صخره نوردی (غیربادی)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2,808,991 0 نفر - روز  
108  کفگرد (تا نه نفر) سبک B شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
109  ارابه سنگین B شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
110  گالاکسی ایکسپلونر  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,097,798   نفر - روز  
113  استوانه جادویی سبک B شهربازی سبک 1,664,587 0 نمونه برداری  
114  تاب پرنده سنگین B شهربازی سنگین 13,524,771   نفر - روز  
115  قایق وحشی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,097,798   نفر - روز  
116  نردبان معلق سبک B شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
118  قایق بادی شارژی سبک B شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
119  وسیله ترکیبی تا هشت سکو  نیمه سنگین A زمین بازی 7,238,801 0 نفر - روز  
120  توری بالا رفتن  نیمه سنگین B زمین بازی 3,953,394 0 نفر - روز  
123  اسکی ساده با تیوپ سبک B شهربازی سبک 1,664,587 0 نمونه برداری  
127 هلیکوپتر ارتفاعی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 11,559,633   نفر - روز  
128 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع کمتر از 5 متر) سبک A زمیـن بازی 1,135,499 0 نمونه برداری  
130 قایق شناور سبک B شهربازی سبک 1,040,367 0 نمونه برداری  
131 تجهیزات ورزشی پارکی سبک A بدنسازی 1,156,525   نمونه برداری  
132 سایر تجهیزات پارکی سبک A زمیـن بازی 1,135,499 0 نمونه برداری  
133 تاور گردان سنگین B شهربازی سنگین 15,782,400   نفر - روز  
134 وسیله ترکیبی تا چهارسکو سبک B زمین بازی 2,838,745 0 نمونه برداری  
135 وسیله ترکیبی تا دو سکو سبک B زمین بازی 1,987,122 0 نمونه برداری  
136 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع بیش از 5 متر) سبک B زمیـن بازی 1,987,122 0 نمونه برداری  
137 سازه مشبک فضایی متحرک سبک B زمیـن بازی 1,987,122 0 نمونه برداری  
138 شاتلو سنگین A شهربازی سنگین 9,259,266   نمونه برداری  
139 تاپ اسپین سنگین B شهربازی سنگین 20,599,266   نفر - روز  
140 رالی کفگرد نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 3,953,394   نمونه برداری  
141 کفگرد (بیش از نه نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,369,541   نفر - روز  
142 ترابانت دوبل سنگین B شهربازی سنگین 13,524,771   نمونه برداری  
143 قطار بدون ریل نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 3,953,394   نفر - روز  
144 جت اسکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 832,294   نفر - روز  
145 دایناسور متحرک نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,305,872   نفر - روز  
146 وسیله ترکیبی تا شش سکو سبک B زمین بازی 5,256,936 0 نمونه برداری  
147 وسیله ترکیبی بیش از هشت سکو نیمه سنگین A زمین بازی 9,199,637 0 نفر - روز  
148 پاورتاور تا چهل متر سنگین B شهربازی سنگین 19,790,092   نفر - روز  
149 پاورتاور تا 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 20,194,679   نفر - روز  
150 پاورتاور بیش از 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 20,599,266   نفر - روز  
151 ستاره گردان سنگین B شهربازی سنگین 20,599,266   نفر - روز  
152 تونل وحشت بدون ریل سبک A شهربازی سبک 1,456,514 0 نمونه برداری  
154 پیست پرش در آسمان نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 6,450,275   نفر - روز  
166 عینک مجازی (VR) سبک A شهربازی سبک 993,561 0 728,257  
167 هواپیمای چرخشی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 6,450,275   نفر - روز  
168 یوفو (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,862,752   نفر - روز  
169 آفتاب مهتاب کوچک سنگین B شهربازی سنگین 1,579,560   نفر - روز  
170 مری گوراند (بالای 24 نفر) سنگین A شهربازی سنگین 9,259,266   نفر - روز  
171 فریزبی (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 9,259,266   نفر - روز  
222 صخره نوردی بادی نیمه سنگین A سازه بادی 3,849,358 0 نفر - روز  
223 دیواره کشدار نیمه سنگین A سازه بادی 3,849,358 0 نفر - روز  
224 کشتی (تا 6 نفر)  سبک B  شهربازي سبک 1,165,211   نفر - روز