به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی تجهیزات تفریحی

  • NDT= برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب دارند "هزینه آزمون" و برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون غیرمخرب ندارد مبلغ "0" نوشته شده است.
  • ساخت و نصب= برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب دارند "هزینه نفر - روز"، برای تجهیزاتی که فقط نیاز به بازرسی حین نصب دارند "هزینه بازرسی" و برای تجهیزاتی که نیاز به بازرسی حین ساخت و نصب ندارند کلمه "ندارد" نوشته شده است.
  • هزینه های اعلامی به ریال می باشند.
  • هزینه های بازرسی (فقط بازرسی فنی) مصوب سازمان ملی استاندارد ایران می باشند.
  • هزینه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
  • هزینه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
  • هزینه های بازرسی دوم و به بعد 50 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی سه ماه گذشته 50 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی مراقبتی 40 درصد هزینه بازرسی اولیه می باشد.

کد نام تجهیز رده دامنه هزینه بازرسی هزینه NDT هزینه بازرسی ساخت و نصب توضیحات تکمیلی
1 تکان دهنده سبک A  شهربازی سبک 621,432 0 621,432  
2  گیم سبک A  شهربازی سبک 621,432 0 621,432  
3 موتور شارژی (کودکان) سبک A  شهربازی سبک 710,208 0 710,208  
4  گردونه (6 نفره) سبک A  شهربازی سبک 887,760 0 نمونه برداری  
5 مری گوراند (3 نفره) سبک A  شهربازی سبک 621,432 0 نمونه برداری  
6  قطار كودک (4 نفره) سبک A  شهربازی سبک 887,760 0 نمونه برداری  
7 ترامپولین (يک نفره) سبک A  شهربازی سبک 621,432 0 نمونه برداری  
8  قایق (دستی) سبک A  شهربازی سبک 621,432 0 621,432  
9  ماشین شارژی سبک A  شهربازی سبک 710,208 0 710,208  
10  استخرتوپ (غيربادی) سبک A  شهربازی سبک 976,536 0 976,536  
11  گردونه (تا 24 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,728,592   نفر - روز  
12  قطار کودکان (تا 16 نفر)  سبک B شهربازی سبک 1,420,416 0 نمونه برداری  
13 تاب (14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,242,864   نفر - روز  
14  سازه بادی (تا 6 نفره)  سبک B  سازه بادی 1,242,864 0 نمونه برداری  
15  مری گوراند (6 نفره)  سبک B شهربازی سبک 1,065,312 0 نمونه برداری  
16  هلی کوپتر (تک کابینه)  سبک B شهربازی سبک 1,065,312 0 نمونه برداری  
17  هلی کوپتر چرخشی (چند کابینه)  سبک B شهربازی سبک 1,331,640 0 نمونه برداری  
18  اکروجت (تا 12 نفر)  سبک B شهربازی سبک 1,331,640 0 نمونه برداری  
19  یورو بانجی  سبک B شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
20  قایق دستی (بزرگسال)  سبک B شهربازی سبک 710,208 0 نمونه برداری  
21  قایق پدالی خانواده  سبک B شهربازی سبک 710,208 0 نمونه برداری  
22  سیمولاتور  سبک B شهربازی سبک 1,331,640 0 نمونه برداری  
23 کشتی (تا 14 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,420,416   نفر - روز  
24  گاو وحشي سبک B شهربازی سبک 887,760 0 نمونه برداری  
25  استخر توپ (بادی) سبک B شهربازی سبک 2,170,080 0 نمونه برداری  
26  ترامپولين (چند نفره) سبک B شهربازی سبک 2,219,400 0 نمونه برداری  
27  تاب (24 نفر)  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 3,728,592   نفر - روز  
28  گردونه (تا 40 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,504,112   نفر - روز  
29  گردونه (آبی) (تا 32 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,882,680   نفر - روز  
30  اکروجت (تا 20 نفر)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,882,680   نفر - روز  
31  چرخ و فلک (تا 16 متر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,882,680   نفر - روز  
32  آفتاب مهتاب (تا 8 كابين) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2,396,952   نفر - روز  
33  سازه بادی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,284,712 0 نفر - روز  
34  سفینه نوجوان (تا 24 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,971,456   نفر - روز  
35  ماشین یا موتور بنزینی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,284,712   نفر - روز  
36  قایق پارویی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 710,208 0 نفر - روز  
37  سرسره (فلزی) (3 تا 4 لاین) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,350,024   نفر - روز  
38 کشتی (تا 24 نفر) نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 4,527,576   نفر - روز  
39  مری گوراند (تا 12 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,350,024   نفر - روز  
40  مونوریل نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 5,947,992   نفر - روز  
41  ترن هوایی (تا 5 متر ارتفاع) نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 5,947,992   نفر - روز  
42  قطار بزرگسال نیمه سنگین A  شهربازی نیمه سنگین 5,947,992   نفر - روز  
43  تاب (بالای 24 نفر) سنگین A  شهربازی سنگین 5,149,008   نفر - روز  
44  اکروجت (بیش از 20 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,504,112   نفر - روز  
45 کشتی (تا 40 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,504,112   نفر - روز  
46  ماشین برقی نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 3,373,488 0 نفر - روز  
47  کارتینگ نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 4,527,576 0 نفر - روز  
48  قایق موتوری خانواده نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 710,208 0 نفر - روز  
49  مونوريل برقی با کابین آويزان نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,658,200   نفر - روز  
50  ترن هوایی کودک نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 4,527,576   نفر - روز  
51  آسانسور (تا 30 متر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 6,658,200   نفر - روز  
52  مری گوراند (تا 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,149,008   نفر - روز  
53 سرسره (فلزی) (6 موج و تا 8 لاین) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,149,008   نفر - روز  
54  سفینه (بیش از 24 نفر) نیمه سنگین B  شهربازی نیمه سنگین 5,149,008   نفر - روز  
55  سورتمه (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 8,877,600   نفر - روز  
56  فريزبی (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 8,877,600   نفر - روز  
57  رنجر (تا 32 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 8,344,944   نفر - روز  
58  چرخ و فلک (تا 30 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 8,877,600   نفر - روز  
59 ترن هوایی (تا 12 متر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,765,360   نفر - روز  
60  صندلی پرنده (تا 24 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 7,901,064   نفر - روز  
61  ترابانت (تا 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,765,360   نفر - روز  
62 کشتی (بالای 40 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 8,877,600   نفر - روز  
63  مونوریل برقی  سنگین A  شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
64  اسكیت یو  سنگین A  شهربازی سنگین 10,653,120   نفر - روز  
65  آپولو (تا 30 نفر)  سنگین A  شهربازی سنگین 9,765,360   نفر - روز  
66  آسانسور (30 متر به بالا)  سنگین A  شهربازی سنگین 10,209,240   نفر - روز  
67  سورتمه (بالای 40 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,232,704   نفر - روز  
68  فريزبی (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,232,704   نفر - روز  
69  رنجر (بالای 32 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 10,120,464   نفر - روز  
70  چرخ و فلک (بالای 30 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,854,136   نفر - روز  
71  ترن هوایی (بالای 12 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 10,830,672   نفر - روز  
72  صندلی پرنده (بیشتر از 24 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 8,256,168   نفر - روز  
73  رودخانه وحشی  سنگین B شهربازی سنگین 9,232,704   نفر - روز  
74  انترپرایز  سنگین B شهربازی سنگین 9,232,704   نفر - روز  
75 کشتی دوبل (50 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,854,136   نفر - روز  
76  سایوز (تا 30 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 10,120,464   نفر - روز  
77  کریزی دنس  سنگین B شهربازی سنگین 9,232,704   نفر - روز  
78  سورتمه زمینی  سنگین B شهربازی سنگین 17,577,648   نفر - روز  
79  چرخ و فلک (بالای 70 متر)  سنگین B شهربازی سنگین 11,895,984   نفر - روز  
80  روباه پرنده  سنگین B شهربازی سنگین 8,877,600   نفر - روز  
81 یوفو (بیش از 15 نفر)  سنگین B شهربازی سنگین 9,854,136   نفر - روز  
82  سالتو  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 8,877,600   نفر - روز  
83  قالیچه پرنده  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 9,854,136   نفر - روز  
85  سینما چند بعدی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,953,072   نفر - روز  
86  سرسره آبی  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 8,877,600   نفر - روز  
87  تاب ساده پاركی  سبک A زمین بازی 710,208 0 نفر - روز  
88  الاکلنگ و رایدر  سبک A زمین بازی 710,208 0 نمونه برداری  
89  چرخ و فلک ساده پارکی  سبک A زمین بازی 710,208 0 نمونه برداری  
90  سرسره ساده پارکی  سبک A زمین بازی 798,984 0 نمونه برداری  
91  SOFT PLAY  نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 4,527,576 0 نفر - روز  
92  کابل نقاله نیمه سنگین A زمین بازی 2,130,624 0 نفر - روز  
93  وسایل مدرن مکانیکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 1,597,968 0 نفر - روز  
94  توپ جادويی سبک B شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
95  رالی کودک سبک B شهربازی سبک 1,420,416 0 نمونه برداری  
96  بوستر سنگین B شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
97  اسب مکانیکی  سبک A شهربازی سبک 1,183,680 0 نمونه برداری  
98  فیلیپر سنگین B  شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
99  بشقاب پرنده سنگین B  شهربازی سنگین 12,428,640   نفر - روز  
100 پاراتاور سنگین B  شهربازی سنگین 12,428,640   نفر - روز  
101  فایربال سنگین A  شهربازی سنگین 4,350,024   نفر - روز  
102  طوفان سنگین A  شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
103  چلنجر سنگین B  شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
105  حلقه گردون  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 6,904,800   نفر - روز  
107  صخره نوردی (غیربادی)  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 2,396,952 0 نفر - روز  
108  کفگرد (تا نه نفر) سبک B شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
109  ارابه سنگین B شهربازی سنگین 11540880   نفر - روز  
110  گالاکسی ایکسپلونر  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4350024   نفر - روز  
113  استوانه جادویی سبک B شهربازی سبک 1420416 0 نمونه برداری  
114  تاب پرنده سنگین B شهربازی سنگین 11,540,880   نفر - روز  
115  قایق وحشی  نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,350,024   نفر - روز  
116  نردبان معلق سبک B شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
118  قایق بادی شارژی سبک B شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
119  وسیله ترکیبی تا هشت سکو  نیمه سنگین A زمین بازی 4,527,576 0 نفر - روز  
120  توری بالا رفتن  نیمه سنگین B زمین بازی 3,373,488 0 نفر - روز  
121  اسکی ساده با تیوپ سبک B شهربازی سبک   0 نمونه برداری  
127 هلیکوپتر ارتفاعی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 9,864,000   نفر - روز  
128 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع کمتر از 5 متر) سبک A زمیـن بازی 710,208 0 نمونه برداری  
130 قایق شناور سبک B شهربازی سبک 887,760 0 نمونه برداری  
131 تجهیزات ورزشی پارکی سبک A بدنسازی 723,360   نمونه برداری  
132 سایر تجهیزات پارکی سبک A زمیـن بازی 710,208 0 نمونه برداری  
133 تاور گردان سنگین B شهربازی سنگین 15,782,400   نفر - روز  
134 وسیله ترکیبی تا چهارسکو سبک B زمیـن بازی 1,775,520 0 نمونه برداری  
135 وسیله ترکیبی تا دو سکو سبک B زمیـن بازی 1,242,864 0 نمونه برداری  
136 سازه مشبک فضایی ثابت (ارتفاع بیش از 5 متر) سبک B زمیـن بازی 1,242,864 0 نمونه برداری  
137 سازه مشبک فضایی متحرک سبک B زمیـن بازی 1,242,864 0 نمونه برداری  
138 شاتلو سنگین A شهربازی سنگین 7,901,064   نمونه برداری  
139 تاپ اسپین سنگین B شهربازی سنگین 17,577,648   نفر - روز  
140 رالی کفگرد نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 3,373,488   نمونه برداری  
141 کفگرد (بیش از نه نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 3,728,592   نفر - روز  
142 ترابانت دوبل سنگین B شهربازی سنگین 11,540,880   نمونه برداری  
143 قطار بدون ریل نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 3,373,488   نفر - روز  
144 جت اسکی نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 710,208   نفر - روز  
145 دایناسور متحرک نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,527,576   نفر - روز  
146 وسیله ترکیبی تا شش سکو سبک B زمیـن بازی 3,288,000 0 نمونه برداری  
147 وسیله ترکیبی بیش از هشت سکو نیمه سنگین A زمیـن بازی 5,754,000 0 نفر - روز  
148 پاورتاور تا چهل متر سنگین B شهربازی سنگین 16,887,168   نفر - روز  
149 پاورتاور تا 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 17,232,408   نفر - روز  
150 پاورتاور بیش از 60 متر سنگین B شهربازی سنگین 17,577,648   نفر - روز  
151 ستاره گردان سنگین B شهربازی سنگین 17,577,648   نفر - روز  
152 تونل وحشت بدون ریل سبک A شهربازی سبک 1,242,864 0 نمونه برداری  
154 پیست پرش در آسمان نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 5,504,112   نفر - روز  
166 عینک مجازی (VR) سبک A شهربازی سبک 621,432 0 621,432  
167 هواپیمای چرخشی نیمه سنگین B شهربازی نیمه سنگین 5,504,112   نفر - روز  
168 یوفو (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 4,149,456   نفر - روز  
169 آفتاب مهتاب کوچک سنگین B شهربازی سنگین 1,347,861   نفر - روز  
170 مری گوراند (بالای 24 نفر) سنگین A شهربازی سنگین 7,901,064   نفر - روز  
171 فریزبی (تا 14 نفر) نیمه سنگین A شهربازی نیمه سنگین 7,901,064   نفر - روز  
222 صخره نوردی بادی نیمه سنگین A سازه بادی 3,284,712 0 نفر - روز  
223 دیواره کشدار نیمه سنگین A سازه بادی 3,284,712 0 نفر - روز