به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

تغییر جایگاه بازرسی شخص سوم و اثر آن بر کیفیت


بازرسی بر اساس استاندارد بین المللی ISO / IEC 17020 تعریف و الزاماتی دارد که با اطلاع از این موارد می توان در انتخاب شرکت بازرسی و متعاقبا حصول نتیجه مطلوب بازرسی اطمینان یافت.

تعریف: بررسی محصول، فرآیند، خدمت، تاسیسات یا طراحی آنها و تعیین انطباق آنها با الزامات مشخص شده یا الزامات عمومی بر مبنای قضاوت حرفه ای (اظهار نظر تخصصی)

الزامات:

  • الزامات عمومی
  • الزامات ساختاری
  • الزامات منابع
  • الزامات فرآیندی
  • الزامات سیستم مدیریت

و الزامات برای نهادهای بازرسی نوع الف (شخص سوم) عبارت است از:

الف) نهاد بازرسی باید نسبت به طرفهای مرتبط با آنها استقلال داشته باشد.

ب) نهاد بازرسی و کارکنـان آن نبایـد هـرگونـه فعالیـتهـایی کـه ممکـن اسـت بـا اسـتقلال در قضـاوت درستی (Judgment and integrity) مرتبط با فعالیتهای بازرسی آنها تضاد داشته باشد را به عهده گیرند. بویژه نباید طراحـی، تولیـد، تأمین، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری موردهای بازرسی شده را به عهده گیرند.

پس برای هر مورد بازرسی معیار انتخاب شرکت بازرسی باید بر اساس تعریف بازرسی و مطابق الزامات مربوطه باشد. در این راستا متاسفانه در کشور ما برخی افراد / شرکت ها با سوء استفاده از عدم آگاهی کارفرما و یا بر اساس معامله سودجویانه دوجانبه با چشم پوشی از حقوق عامه یا سایر ذینفعان اقدام به بازرسی و حتی آزمون می نمایند.

نتیجه این بازرسی ها و آزمون ها صرفا رفع تکلیفی برای آن کارفرما و منفعتی کوتاه مدت برای آن فرد / شرکت می باشد و اصل موضوع که انطباق محصول، فرآیند، خدمت، تاسیسات یا طراحی با الزامات مشخص می باشد، به دست فراموشی سپرده شده و خسرانی برای ذینفعان که معمولا عامه مردم می باشند، خواهد بود.

افرادی با نام دانش بنیان اقدام به ساخت تجهیزات آزمون و بازرسی نموده اند که نه تصدیق کننده اش مشخص است و نه اصالت تجهیز و همان سازنده با نام دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات می نماید بدون آنکه کسی بر انطباق آن خدمت صحه گذارد یا بدون آنکه الزامات اولیه استاندارد مربوط به بازرسی یعنی 17020 را داشته باشند یا حتی آگاهی نسبی در خصوص این استاندارد و محصول مورد قضاوتش داشته باشند و در برخی موارد فروشنده محصولی اقدام به ارائه خدمات بازرسی آن محصول می نماید و بعد از بازرسی فروشنده آن محصول می شود.

در انتها رقابت تبدیل به نابودی کیفیت می شود. چون هیچ کس جای خود قرار نگرفته و منفعت و سودجویی اولین و آخرین هدف و مقصد این افراد شده است.

در این میان عده ای فارغ از خرید و فروش تجهیز، فارغ از خرید و فروش محصول و کاملا بی طرفانه و مستقل، با سرمایه گذاری بر روی کسب دانش و تخصص و کسب تجربه چندین ساله اقدام به ارائه خدمات بازرسی و آزمون می نمایند.

نتیجه این دخالت و نه رقابت، کیفیت کنونی در همه عرصه ها می باشد که در هر لحظه و هر موقعیت زندگی مان کاملا مشهود و نمایان است.